พระราชนิพนธ์บทกวี

ความคิดคำนึง พระราชนิพนธ์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๙ รวบรวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองเป็นภาษาฝรั่งเศส และทรงประพันธ์เป็นภาษาไทยเทียบเคียงตามฉันทลักษณ์ผรั่งเศส จรัสศรี วัชราภัย ได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ ทิพสุดาสุนทรเวช ถอดความเป็นภาษาเยอรมัน มีคำแปลป็นภาษาจีน รวมบทพระราชนิพนธ์...

พระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

ทวีปเอเชีย กัมพูชา เขมรสามยก พ.ศ.2535-2536 เสด็จฯ เยือนประเทศกัมพูชา รวม 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ (1) วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2535 ครั้งที่ (2) วันที่ 8 มกราคม 2536 ครั้งที่ (3) 12 – 18 มกราคม 2536 ครั้งที่ (1) วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2535...