ฐานข้อมูลศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์


วิทยานิพนธ์เฉพาะสาขา      • ผลงานวิจัยคณาจารย์     • ผลงานนิสิตเก่า      • ชีวประวัตินิสิตเก่า      • พิพิธพัสดุ์ไท-กะได     
โลกหนังสือ       หนังสือหายาก    • อักษรพาที       eBooks       • การประชุมวิชาการของคณะอักษรศาสตร์

ฐานข้อมูลจุฬาฯ


Chulalinet      • คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)      • ประชาคมจุฬาฯ (COP)     • ฐานข้อมูลฉบับเต็มจุฬาฯ DCMS (Chula)      • TIC Databases     
• Thailand Union Catalog       • Thailis Digital Collection       • CU Reference Databases


หนังสือใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2560

                                                            คลิ๊กจองได้ที่ตัวเล่มหนังสือ  
      Show more...

 

 
 

สืบค้นฐานข้อมูล


ศูนย์สารนิเทศได้รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ ไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ได้รับจากภายในจุฬาฯ และภายนอกจุฬาฯ

Chulalinet
  

 

Encyclopedia of Islam Online


สารานุกรุมอิสลาม
(กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ)

 

CoP


ฐาน ข้อมูลประชาคมวิชาการ (Communities of Practice) รวบรวมแฟ้มประวัติของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และ ความสนใจ

 

CUIR


คลัง ปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository) เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการผลงานภูมิปัญญาของประชาคมจุฬาฯ ในรูปแบบฉบับเต็ม ซึ่งสมาชิกจะเรียกดู และ ดาวน์โหลดไปใช้ได้ตลอด 24 ชม. /anywhere/anytime

CUIR