ติดต่อเรา

ทางไปรษณีย์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรศัพท์
ศูนย์สารนิเทศมนุษย์ศาสตร์ โทร. 0-2218-4890
สรรพศาสตร์สโมสร โทร. 0-2218-4876

ส่งความคิดเห็น

13 + 12 =