พิพิธพัสดุ์ไท-กะได

พิพิธพัสดุ์ไท-กะไดเป็นผลงานจากการวิจัยภาคสนามของอาจารย์นักวิจัย 2 ท่าน คือ ศ.ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ และ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ซึ่งจัดทำโครงการขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส 60 พรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในปี 2535 จากการไปทำการวิจัยภาคสนามใน 4 ประเทศ คือ จีน (ยูนาน กวางสี ไกวโจว และไฮนัน) ลาว เวียดนาม และไทย อาจารย์ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และภาษา และได้รวบรวมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของสตรี  พร้อมเครื่องประดับของหญิงเผ่าไท-กะได และชนเผ่าในแขวงเขตเซกอง ลาวใต้ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลภาษาและวัฒนธรรม เช่น คติชน เครื่องจักสาน  ผ้าฝ้ายทอมือ มามอบให้ศูนย์สารนิเทศฯ เพื่อจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อเผยแพร่ นอกจากเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ แล้ว ศูนย์สารนิเทศฯ ยังได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ รายงานการวิจัย บทความ วารสาร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน 315 เล่ม เครื่องจักสาน และรูปภาพ จำนวน 340 ภาพ สไลด์จำนวน 506 แผ่น วีดีทัศน์ จำนวน 27 ม้วน ซีดีรอม จำนวน 12 แผ่น เป็นทุนเดิมเริ่มต้นการจัดตั้ง Collection พิเศษนี้

ชนเผ่าไทกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้

        ไทจุง          ไทจัง                   ไทดำ                  ไทยา
        ไทเหนือ          ไทขาว                   ไทเอวลาย                  ไทแดง
        ไทพวน          ไทลื้อ                   ไทเห้ว                  ไทปายี
        ไทใหญ่          ไทยวน                   ไทขืน

ชนเผ่าไทกลุ่มเหนือ

         จ้วง            ปู้ไย้                   ปู้ยี่                   ไป๋ยี

ชนเผ่าไทกลุ่มกลาง

         ไทน้ำ          เทียนเป้า                   ผู้นุง   ไทล้า
         ไทโล            ถู่                   ผู้มิน    มะตะ
         ผู้หนง            ไต่                ฮุนโต (ฮุ้นไย้)    ปู้โต

ชนเผ่าที่เป็นญาติของคนไท

          สุ่ย             ต้ง                   หลี    ลักกยา
         เหมาหมาน           ปู้หยาง                  มู่หล่าว    อ้ายหมัก
         เก้อหล่าว           ปูเปี้ยว