พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงมีพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ และในส่วนที่ทรงสนพระทัยและเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ แต่ก็ทรงมีงานอดิเรกที่ทรงใช้เป็นวิธีการพักผ่อนพระอิริยาบถในยามที่ทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ งานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานและเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกร ก็คือ งานพระราชนิพนธ์ ซึ่งมีมากมายหลากหลายประเภทและทรงมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
พระราชนิพนธ์ที่เป็นที่รู้จัก และพสกนิกรต่างเฝ้าติดตามอ่านกันคือ พระราชนิพนธ์ชุด เสด็จเยือนต่างประเทศ ซี่งเปรียบเสมือน “บันทึกการเดินทาง” ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้
ประเภทงานพระราชนิพนธ์ในพระองค์