ผลงานวิจัยคณาจารย์

1. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล CU Reference Databases ฝ่ายบริการได้รวบรวม บทความวิชาการต่าง ๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ รวมทั้งได้รวบรวมวิทยานิพนธ์ ของอาจารย์ในคณะ ที่ได้รับการเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ( ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses ) และรวบรวมรายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน ข้อมูลของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ และเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย ผู้ใช้สามารถค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย ชื่อบทความ  ซึ่งได้จัดเรียงผลงานวิชาการตามตัวอักษรของชื่ออาจารย์ แต่ละภาควิชา สามารถเรียกดูข้อมูลฉบับเต็ม หรือ บทคัดย่อตามข้อกำหนดของฐานข้อมูลแต่ละฐาน

2. ผลงานวิจัยจากทุนวิจัยคณะอักษรศาสตร์ระหว่าง ปี 2545 – 2551 ศูนย์ฯ + ฝ่ายวิจัย รวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลให้สืบค้น ทำรายงายได้ เรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์