วิทยานิพนธ์เฉพาะสาขา


ศูนย์สารนิเทศฯ ได้รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สาขาวิชามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยมาสร้างฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ครอบคลุมถึงปีการศึกษา 2549 หลังจากนั้น ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งซึ่ง ได้รับการสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันจาก ส.ก.ว. ภายใต้ชื่อ ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (ThaiLIS Digital Collection - TDC)

สืบค้นฐานข้อมูล


ศูนย์สารนิเทศได้รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ ไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ได้รับจากภายในจุฬาฯ และภายนอกจุฬาฯ

Chulalinet
  

 

Encyclopedia of Islam Online


สารานุกรุมอิสลาม
(กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ)

 

CoP


ฐาน ข้อมูลประชาคมวิชาการ (Communities of Practice) รวบรวมแฟ้มประวัติของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และ ความสนใจ

 

CUIR


คลัง ปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository) เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการผลงานภูมิปัญญาของประชาคมจุฬาฯ ในรูปแบบฉบับเต็ม ซึ่งสมาชิกจะเรียกดู และ ดาวน์โหลดไปใช้ได้ตลอด 24 ชม. /anywhere/anytime

CUIR