บริการจ่าย-รับ


บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือและวัสดุการศึกษา แก่สมาชิกห้องสมุด ผู้ยืมสามารถยืมวัสดุทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนด ดังนี้

 

20 รายการ สำหรับ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์

15 รายการ สำหรับ นิสิตปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์

10 รายการ สำหรับ นิสิตปริญญาโทและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์

7 รายการ สำหรับ นิสิตปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์

3 รายการ สำหรับ นิสิต อาจารย์ บุคลากรต่างคณะ/สถาบัน และสมาชิกสมทบประเภท ก

 

บริการให้ยืม คืน ยืมต่อ หนังสือและวัสดุการศึกษา ย้ายลงมาอยู่บริเวณ ชั้น 1 (เหมือนเดิม) ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ และ สรรพศาสตร์สโมสร ชั้น 2 อาคารมหาจักรีสิรินธร

 

สามารถยืมต่อได้ด้วยตนเองที่นี่