บริการอินเทอร์เน็ต


สื่อโสตทัศน์
Internet ศูนย์ฯได้ จัดเตรียม Computer พร้อม network ไว้ให้บริการ การเรียนการสอน แบบ E-learning จำนวน 20 เครื่อง ซึ่งในจำนวนนี้ ศูนย์ฯ ได้ดัดแปลงไว้ให้เป็นบริการแบบ streaming ไว้ 5 เครื่อง ที่ศูนย์ฯ จะเตรียม Upload ภาพยนตร์ที่อาจารย์เจ้าของวิชาตองการให้นิสิตดูได้อย่างสะดวก แยกไว้ต่างหาก

Electronic Resources สื่อ ต่างๆ ที่มีไว้บริการ เพื่อการเรียน การสอน ใช้ประกอบหลักสูตรจัดกาตามข้อเสนอแนะ ตรงความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆ มีทั้ง ด้านประวัติศาสตร์ ละคร การแสดง ภาพยนตร์ สารคดี ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณคดีมีชื่อเสียง ภาพยนตร์ ยอดนิยม ที่มีบทพากษ์เป็นภาษาต่างๆ ที่มีสอนในคณะ