สื่อโสตทัศน์


ที่ตั้ง สรรพศาสตร์สโมสร ชั้น 2 อาคารมหาจักรีสิรินทร

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ : 8.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ : 9.00 – 17.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 – 23 กุมภาพันธ์ 2556

การบริการ
ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้บริการสื่อต่างๆ เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

Internet ศูนย์ฯได้จัดเตรียม Computer พร้อม Network ไว้ให้บริการ การเรียนการสอน แบบ E-learning จำนวน 12 เครื่อง และมี WiFi ที่จะให้เชื่อมต่อได้ทั่วทุกจุด

อาจารย์เจ้าของวิชาโปรดแจ้งล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเตรียมการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นิสิตใช้เครื่องได้ครั้งละ 1 ชม.

บริการ MS.Office 2003, 2007

บริการ Print งาน เฉพาะขาว – ดำ แผ่นละ 5 บาท

Electronic Resources

มี CD/DVD VDO และ TAP (Tape Cassette)

สื่อต่างๆ ที่มีไว้บริการ เพื่อการเรียน การสอน ใช้ประกอบหลักสูตรจัดการตามข้อเสนอแนะ ตรงความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆ มีทั้ง ด้านประวัติศาสตร์ ละคร การแสดง ภาพยนตร์ สารคดี ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณคดีมีชื่อเสียง ภาพยนตร์ ยอดนิยม ที่มีบทพากษ์เป็นภาษาต่างๆ ที่มีสอนในคณะ

ขั้นตอนการขอใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เซ็นชื่อลงในสมุดขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์

2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อ

- สื่อ CD/DVD / วิดีทัศน์ / เทปบันทึกเสียง กรอกข้อความลงใน แบบขอใช้บริการสื่อโสตทัศน์ / สื่ออิเล็กทรอนิกส์

- นิสิตสามารถยืมสื่อโสตทัศนศึกษาได้เป็นบางสื่อ และสามารถใช้บริการภายในห้องได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ได้เตรียมไว้ให้แล้ว เช่น ส่วนของการดู วีดีทัศน์ ดีวีดี และเทปบันทึกเสียง นิสิตไม่จำเป็นต้องยืมสื่อจากเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเปิดเครื่องแล้วดูได้ ทันที่ ทั้งนี้สามารถดูได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อีกทั้งยังมีห้องมินิโฮมเธียเตอร์ขนาด 46 นิ้ว 2 จอ

- ในส่วนของการยืมออกให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งเจ้าหน้าที่และเจ้า หน้าที่จะนำสำเนามาทำการยืมต่อไป พร้อมสำเนาให้เจ้าหน้าที่แล้วนำสื่อและสำเนาลงมายืมต่อกับเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ นิสิตสามารถยืมสื่อออกได้ไม่เกิน 2 แผ่น กำหนดคืน 3 วันนับรวมวันยืม ถ้าหากเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 30 บาท ต่อแผ่น

- ในส่วนของการคืนสื่อนิสิตสามารถคืนได้ที่บรรณารักษ์ชั้น 2 และเสียค่าปรับในกรณีที่เกินกำหนดระยะเวลา

4. สามารถค้นหาสื่อโสตทัศนศึกษาได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น หรือ ถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องสื่อโสตทัศนศึกษาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกเรื่อง

5. เมื่อนิสิตใช้สื่อเสร็จแล้วไม่ต้องเก็บขึ้นชั้น ให้นำไปคืนเจ้าหน้าที่

6. นิสิตสามารถแนะนำสื่อโสตทัศนศึกษาใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหมวดวิชานั้น ๆ กับเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดหาจัดซื้อแล้วนำมาให้บริการในห้องสื่อโสตทัศนศึกษา ต่อไป

av003