ห้องปฏิบัติศาสนกิจ


ศูนย์สารนิเทศฯ เปิดให้บริการห้องสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ ให้แก่นิสิตและผู้ใช้บริการศูนย์ฯ แล้ว เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันของผู้นับถือ ศาสนาต่างๆ ให้สามารถดำเนินควบคู่ไปกับการใช้บริการในห้องสมุด อาทิ การทำละหมาดของศาสนาอิสลาม การนั่งสมาธิของศาสนาพุทธ และกิจกรรมอื่นๆ ติดต่อขอใช้ห้องได้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องหนังสืออ้างอิง ที่ชั้น 3 อาคารมหาวชิราวุธ