ผลงานนิสิตเก่า


คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลิตบัณฑิตสู่สังคมจนถึงปัจจุบัน(ปีการศึกษา 2551) รวม 73 รุ่นแล้ว บัณฑิตเหล่านี้ต่างแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพต่างๆ กัน ส่วนหนึ่งเป็นนักวิชาการ นักการศึกษา นักประพันธ์ และแม้แต่เป็นนักเขียนอิสระ ผลงานของนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ทั้งที่เป็นบันเทิงคดี สารคดี ตำรา และงานวิจัย มีอยู่มากมาย ล้วนทรงคุณค่า มีผู้นำไปใช้ประกอบการศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์และวิจัย แต่ยังไม่มีการรวบรวมไว้เป็นแหล่งค้นคว้าที่สมบูรณ์

ศูนย์สารนิเทศ มนุษยศาสตร์ จึงจัดทำโครงการรวบรวมทั้งชีวประวัติและผลงานของนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ขึ้น โดยเริ่มติดตามหาที่อยู่ของนิสิตเก่าจากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และทำจดหมายขอประวัติและผลงานจากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น หรือจากผู้ที่เป็นอาจารย์ นักประพันธ์ หรือผู้มีผลงานเขียนอื่น ๆ เท่าที่ทราบ

ศูนย์สารนิเทศฯ ขอเชิญชวนนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ทุกท่าน ส่งชีวประวัติและผลงานมาได้ที่

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

หากท่านยินดีมอบผลงานไว้ให้รุ่นน้องและบุคคลทั่วไปอ่านและศึกษาค้นคว้า ที่ศูนย์สารนิเทศฯ กรุณาเซ็นมอบและลงลายมือชื่อไว้ที่หน้าปกในด้วย
ดาวน์โหลด

แบบกรอกประวัตินิสิตเก่าอักษรศาสตร์