วิทยานิพนธ์เฉพาะสาขา


ศูนย์สารนิเทศฯ ได้รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สาขาวิชามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยมาสร้างฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ครอบคลุมถึงปีการศึกษา 2549 หลังจากนั้น ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งซึ่ง ได้รับการสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันจาก ส.ก.ว. ภายใต้ชื่อ ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (ThaiLIS Digital Collection - TDC)