วิธีการเขียนรายการอ้างอิง


Research and Documentation Online : Humanities, Social Science, History เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดย Diana Hacker เพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลที่เป็นทั้งฐานข้อมูลและดรรชนี (index) มีทั้งรูปแบบตีพิมพ์และที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ให้ใช้ได้ มีการแนะนำ web-resources และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ ใน 4 สาขาวิชา คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากชี้แนะแหล่งข้อมูลแล้ว ยังมีการแนะนำวิธีการเขียนบรรณานุกรม การเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูล (Citing sources) ไว้อย่างละเอียด และหลากหลายมาตรฐาน ทั้ง MLA ที่เหมาะกับสาขามนุษยศาสตร์ APA ที่เหมาะกับสังคมศาสตร์ และ Chicago Documentation Style ที่เหมาะกับประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อ Tips for Evaluation Sources, List of Style Manual และ Glossary of Research Terms รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง
1. APA style
2. MLA style
3. Chicago style