การใช้ Online Resources


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิทยบริการ ได้บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการค้นคว้าวิจัยเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อความเป็นเลิศข องอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ …ผู้ใช้ทุกท่านโปรดคำนึงถึงข้อบังคับที่ผู้บอกรับต้องปฏิบัติตามข้อตกลงกับผู้เป็นเจ้าของฐานข้อมูลเหล่านั้น

การใช้จะต้องใช้อย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์การเข้าใช้ ซึ่งอาจจะเป็นเฉพาะบุคคลหรือทั้งประชาคมก็เป็นได้ พึงใช้ฐานข้อมูลอย่างเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย
1. ฐานข้อมูลเหล่านี้มีลิขสิทธิ์ ให้สิทธิ์การใช้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะต้องไม่นำไปทำประโยชน์ทางการค้า
2. สมาชิกของประชาคมจุฬาฯ จะต้องไม่นำไปให้ผู้อื่นนอกประชาคมใช้
3. ผู้ใช้อาจจะสั่งพิมพ์ download หรือ e-mail ได้ในกรอบของการเคารพสิทธิ์
4. ผู้ใช้สมควรจะแจ้งแหล่งอ้างอิงของสิ่งที่ตนนำไปใช้