You are here: Homeสืบค้นฐานข้อมูล

สืบค้นฐานข้อมูล


ศูนย์สารนิเทศได้รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ ไว้ให้บริการ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ได้รับจากภายในจุฬาฯ และภายนอกจุฬาฯ

Chulalinet

ฐานข้อมูลห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และจุลสาร ของ ห้องสมุดคณะ/สถาบันต่าง ๆ ซึ่งร่วมกันจัดทำโดยบรรณารักษ์ของทุกคณะ/สถาบัน ในนามคณะกรรมการประสานงานห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ใช้ข้อมูลสามารถสืบค้นข้อมูลของทรัพยากรทุกประเภทในห้องสมุดได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เพียงพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นได้จากที่นี

 

CUIR

คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository) เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการผลงานภูมิปัญญาของประชาคมจุฬาฯ ในรูปแบบฉบับเต็ม ซึ่งสมาชิกจะเรียกดู และ ดาวน์โหลดไปใช้ได้ตลอด 24 ชม. /anywhere/anytime คลิกที่นี่

 

CoP
ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ (Communities of Practice) รวบรวมแฟ้มประวัติของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และ ความสนใจ

 

CU Ref
ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ มีข้อมูลที่เป็นบทความแบบฉบับเต็มและบทคัดย่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกสามารถ Print, Save, Download หรือ ส่ง E-Mail ผลการสืบค้นไปใช้ได้เลย

 

Encyclopedia of Islam Online (กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ)
สารานุกรุมอิสลาม