ติดต่อเรา


# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล์
1  สุปริญา ลุลิตานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ 02-218-4890 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2  นิรอฮานี จันทสังข์  บรรณารักษ์ 02-218-4891 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3  ญาดา อุตมพงศ์ชัย  บรรณารักษ์ 02-218-4887 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4  บุษกร ธรณี  บรรณารักษ์ 02-218-4890 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5  อัญชลี ปรมาธิกุล  บรรณารักษ์ 02-218-4887, 02-218-4876 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6  รำเพย ธนีสันติ์  พนักงานห้องสมุด 02-218-4851   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7  ณัฐชไม บุญบำรุง  พนักงานธุรการ 02-218-4891 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8  กุลธิดา อรุณรัตน์  เจ้าหน้าที่สำนักงานทั่วไป (ธุรการ) 02-218-4887, 02-218-4876   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9  กันยารัตน์ อภิรักษ์สกุล  เจ้าหน้าที่สำนักงานทั่วไป (ธุรการ) 02-218-4851   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10  ธีระพงษ์ ไชยจินดา  เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ 02-218-4891 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11  อิคลัส แวมามุ  เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) 02-218-4876 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  กฤติรดา บวรปุญโญทัย  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) 02-218-4864 02-218-4896 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13  สุธน แย้มกลีบ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริการทั่วไป) 02-218-4851