โครงสร้างองค์กร


ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มีผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีรองผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้ช่วย มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดูแลด้านนโยบาย และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศคณะอักษรศาสตร์ ทำหน้าที่ประสานงานการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์สารนิเทศฯ แบ่งส่วนงานออกเป็น 7 ฝ่าย ได้แก่

structure002

1. ฝ่ายบริหาร
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่

2. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
ทำหน้าที่คัดเลือก จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกับภาควิชา รวมทั้งขอรับบริจาคและแลกเปลี่ยน บันทึกข้อมูลการจัดหาเข้าระบบ Innopac และลงทะเบียนทรัพยากรสารนิเทศ

3. ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
ทำรายการและวิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารนิเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน บันทึกข้อมูล และจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศขึ้นชั้น ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศ และคัดเลือกเพื่อจำหน่ายออก

4. ฝ่ายบริการ
ดูแลการให้บริการการอ่าน บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าบริการจ่าย-รับ บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการให้การศึกษาผู้ใช้ บริการข่าวสารทันสมัย บริการสืบค้นฐานข้อมูล

5. ฝ่ายเทคโนโลยีและระบบบูรณาการ
ดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงสัญญาณเครือข่ายห้องสมุด และเครือข่ายอื่นๆ การจัดทำเว็บไซต์อื่นๆ การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ดูแลการจัดการฐานข้อมูลเฉพาะสาขา

6. ฝ่ายสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เสนอแนะการจัดหาสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการวีดิทัศน์ เทปบันทึกเสียง ซีดีรอม สไลด์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และโสตทัศนูปกรณ์ และบริการอินเทอร์เน็ต

7. ฝ่ายทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะสาขา
รวบรวมจัดระบบ จัดทำฐานข้อมูลและให้บริการสารนิเทศเฉพาะสาขา ได้แก่ ชนเผ่าไท-กะได วิทยานิพนธ์สาขามนุษยศาสตร์ ชีวประวัตินิสิตเก่าและอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ผลงานประพันธ์ของนิสิตเก่าและอาจารย์อักษรศาสตร์ และหนังสือหายาก