วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เป็นศูนย์รวมความรู้ชั้นนำทางมนุษยศาสตร์ที่สมบูรณ์และทันสมัย ซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบแก่คณาจารย์และนิสิตในทุกหลักสูตรที่ เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ที่จะช่วยตอบปัญหาของสังคมในยามเกิดวิกฤตอันเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย

จัดหา เผยแพร่ และบริการ ห้องสมุดและสารนิเทศได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของนิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสาขา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ