หนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2561 จัดแสดงชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารีและอาคารมหาวชิราวุธ ระหว่างวันที่ 2 – 16 เมษายน 2561