รู้จักศูนย์

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารนิเทศทุกรูปแบบแก่ คณาจารย์และนิสิตในทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอักษรศาสตร์และเป็นแหล่งทรัพยากรสารนิเทศทางมนุษยศาสตร์ที่สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

ความเป็นมา

คณะอักษรศาสตร์ เป็นสถาบันหลักในการศึกษาค้นคว้าและผลิตบัณฑิตที่มีโลกทัศน์กว้างและมีพื้น ฐานความรู้ที่มั่นคงด้านมนุษยศาสตร์รวมทั้งเป็นผู้รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตน เองมีวิจารณญาณและสามารถประยุกต์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์ในการวิเคราะห์ วิจารณ์เหตุการณ์ ต่างๆ และชี้นำสังคมได้

การที่คณะอักษรศาสตร์จะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้จำเป็น ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งคือแหล่งที่จะใช้ค้นคว้าเพื่อ ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถอย่างกว้างขวาง เหมาะสมกับยุคสมัย และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาต

การพัฒนาห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ให้เป็นศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทั้งในรูปสื่อตีพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีระบบการจัดดำเนินงานด้านเทคนิคและบริการอันทันสมัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับสากล จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 โดยรวมห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ และ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อสนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของนิสิตและอาจารย์ ทั้งยังเป็นแหล่งค้นคว้าที่สำคัญทางมนุษยศาสตร์ของประเทศด้วย

ประวัติห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์

ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยมี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.แสงโสม เกษมศรี เป็นผู้ดูแลเป็นคนแรก มีที่ทำการอยู่ที่บริเวณห้องโถงชั้นบน ตึกอักษรศาสตร์ 1 ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดคณะ ทั้งในด้านสถานที่ การให้บริการ และผู้รับผิดชอบดูแลงานห้องสมุด โดยมีอาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์หลายท่านได้ช่วยกันหมุนเวียนดูแลงานห้องสมุดมาโดยตลอด คือ

1. อาจารย์รัชนีกร บุญ-หลง อาจารย์ประจำแผนกวิชาภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์
2. อาจารย์ผ่องพรรณ ลวนานนท์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาอังกฤษ
3. อาจารย์กฤติยา อัตถากร อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กล่อมจิตต์ พลายเวช อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

การดำเนินงานห้องสมุด

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 คณะอักษรศาสตร์ ได้แต่งตั้งบรรณารักษ์วิชาชีพ คือ นางสาวสุปริญา รู้ตระกูล เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ ทำหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุด ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานห้องสมุด ขึ้นตรงต่อคณบดี มีคณะกรรมการห้องสมุดซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ตัวแทนจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีวาระ 2 ปี แต่งตั้งโดยคณบดี ตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2516 ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานห้องสมุด

การแบ่งงานภายในห้องสมุด แบ่งออกเป็น 3 งาน คือ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการของห้องสมุด ได้แก่ บริการให้ยืมหนังสือ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการหนังสือจอง และบริการยืมระหว่างห้องสมุด
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 คณะอักษรศาสตร์ ได้มีคำสั่งรวมห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ กับ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งขึ้นเป็น ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

ด้านอาคารสถานที่

พ.ศ.2514     ย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่ห้อง 122 ชั้นบน ตึกอักษรศาสตร์ 1 (เดิมเป็นส่วนหนึ่งของห้องพักอาจารย์แผนกวิชาประวัติศาสตร์)
พ.ศ.2517     ย้ายไป ห้อง 128 ชั้นบน ตึกอักษรศาสตร์ 1 (เดิมเป็นห้องเรียนของนิสิตอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2)
พ.ศ.2518     ขยายพื้นที่ไปที่ ห้อง 127 (เดิมเป็นห้องพักอาจารย์แผนกวิชาปรัชญา)
พ.ศ.2525     ย้ายไปที่ ชั้น 2 ตึกอักษรศาสตร์ 2 (เดิมเป็นที่ทำการของหอสมุดกลาง จุฬาฯ)
พ.ศ.2526     ขยายพื้นที่ไปที่ ชั้น 3 ตึกอักษรศาสตร์ 2 ด้านหอประชุมใหญ่จุฬาฯ
พ.ศ.2539     คณะอักษรศาสตร์ ดำเนินการซ่อมตึกอักษรศาสตร์ 1 และ 2 ห้องสมุดคณะจึงย้ายวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องให้บริการส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ชั้น 3 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ของสถาบันวิทยบริการ (ปัจจุบันเป็นห้องประชุม) อีกส่วนหนึ่งไปอยู่ที่ ชั้น 2 ตึกอักษรศาสตร์ 4 (ปัจจุบัน ตึกนี้ได้ถูกทุบทิ้ง เพื่อสร้างอาคาร มหาจักรีสิรินธร) วัสดุครุภัณฑ์ที่เหลือย้ายไปเก็บไว้ที่อาคารโตโยต้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2542     ย้ายวัสดุครุภัณฑ์จากทุกแห่งกลับมาที่อยู่ที่ ตึกอักษรศาสตร์ 2 มีพื้นที่ ชั้นใต้ดิน(ด้านหอประชุมใหญ่) ชั้น 1 ห้อง 103 และ 108 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ทั้งหมด
พ.ศ.2554     ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ขยายพื้นที่ไปที่ชั้น 2 ตึกมหาจักรีสิรินธร ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “สรรพศาสตร์สโมสร”