วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วิทยานิพนธ์นี้ มุ่งศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความหมายของศัพท์ “บารมี” ด้วยวิธีการ 2 อย่าง คือ การศึกษาวิธีการประกอบคำศัพท์ และศึกษาคำศัพท์ที่อยู่ในคำแวดล้อม (Context) ทีปรากฎในคัมภีร์
จารึกพบที่ปราสาทพนมรู้ง
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
มุ่งศึกษาจารึกและศิลปะของปราสาท เพื่อจะได้ข้อมูลที่จะช่วยคลี่คลายปัญา และได้เรื่องราวที่น่าสนใจด้านอื่นๆ เช่น ประวัติ อายุการสร้างปราสาท ศาสาของผู้สร้างศาสนสถาน เรื่องราวของชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ ความสัมพันธ์ของชุมชนในอดีตต่อปราสาทและต่อชุมชนในปัจจุบัน ในการวิจัย เจาะลึกเพียงด้านจารึก ส่วนประวัติศาสตร์ศิลปะศึกษาเพียงสังเขป เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องราวและมองเห็นความสำคัญของปราสาท
การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิทยานิพนธ์นี้ มุ่งเสนอนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เกิดผลดี ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของตนแก่ผู้อื่น และสามารถเข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้อื่นได้ ซึ่งจะสร้างความต้องการค้นคว้า ความใฝ่รู้อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความคิดที่จะใช้พัฒนาชาติ บ้านเมืองต่อไปได้
การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียด สูง โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เสนอ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตุลาคม 2532
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียด สูง (Landsat Thematic Mapper) ซึ่งจำแนกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ บริเวณจังหวัดนราธิวาส ศึกษาพื้นที่ 4 บริเวณ คือ บริเวณพรุโต๊ะแดง เกาะสะท้อน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์และปริมณฑล และบริเวณระแงะ ช่วงเวลาที่ศึกษา คือ ระหว่าง 1 เมษายน – 7 สิงหาคม 2531 โดยบริเวณพรุโต๊ะแดงและเกาะสะท้อน สำรวจ 2 ครั้ง และบริเวณพระตำหนักและระแงะ สำรวจ 1 ครั้ง
จากการศึกษาครั้งนี้ พบอุปสรรคอันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนราธิวาสมาก ทั้งนี้เพราะมีฝนตกชุก และเมฆมากเกือบตลอดปี ทำให้ไม่สามารถเลือกภาพถ่ายมาใช้ตามวันที่ต้องการได้ พื้นที่ที่ใช้ศึกษามีขนาดใหญ่มาก การปลูกไม้ผลต่าง ๆ คละเคล้าเป็นแบบหมุนเวียนเพื่อให้มีรายได้ทั้งปี ทำให้ไม่สามารถแยกประเภทของไม้ผลได้
คณะนักวิจัย จึงได้เสนอแนะให้มีการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยสายตาประกอบการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์
การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร
การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลหรือสนเทศหลายชนิดที่เกี่ยวกับเนื้อที่ของบริเวณเดียว กันมาซ้อนทับและวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ
  • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่ศึกษา
  • จัดระบบข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
  • ใช้โปรแกรมตามวิธีการระบบ GIS เพื่อช่วยบ่งชี้ปัญหาเฉพาะแบบ หรือ ผสมหลายแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตรต่อไป
  • เสนอแนะระบบการพัฒนาการเกษตรให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
พื้นที่ศึกษาครั้งนี้อยู่ในเขตอำเภอพัฒนานิคม ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี