ความคิดคำนึง
พระราชนิพนธ์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๙
รวบรวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองเป็นภาษาฝรั่งเศส และทรงประพันธ์เป็นภาษาไทยเทียบเคียงตามฉันทลักษณ์ผรั่งเศส จรัสศรี วัชราภัย ได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ ทิพสุดาสุนทรเวช ถอดความเป็นภาษาเยรมัน มีคำแปลป็นภาษาจีน รวมบทพระราชนิพนธ์ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๙ ขณะทรงศึกษาวิชาฝรั่งเศส ณโรงเรียนจิตรลดา และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ พืช ดอกไม้ แมงมุม ดิน รุ่งอรุณ ฯลฯ
บทกวีเหล่านี้สะท้อนทัศนคติที่ทรงชื่นชมธรรมชาติและเข้าใจความเป็นไปของโลก
วรรณวาร
เป็นสมุดบันทึก และ รวบรวมภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบทกลอน อยู่ภายใต้ภาพจิตรกรรม