บริการภายในศูนย์

+

บริการยืม-คืน

บริการให้ยืมและรับคืนหนังสือและวัสดุการศึกษา แก่สมาชิกห้องสมุด ผู้ยืมสามารถยืมวัสดุทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนด ดังนี้

  • 20 รายการ สำหรับ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์
  • 15 รายการ สำหรับ นิสิตปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์
  • 10 รายการ สำหรับ นิสิตปริญญาโทและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
  • 7 รายการ สำหรับ นิสิตปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์
  • 3 รายการ สำหรับ นิสิต อาจารย์ บุคลากรต่างคณะ/สถาบัน และสมาชิกสมทบประเภท ก

บริการให้ยืม คืน ยืมต่อ หนังสือและวัสดุการศึกษา ย้ายลงมาอยู่บริเวณ ชั้น 1 (เหมือนเดิม) ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ และ สรรพศาสตร์สโมสร ชั้น 2 อาคารมหาจักรีสิรินธร

Internet :
สรรพศาสตร์สโมสรได้จัดเตรียม Computer พร้อม Network ไว้ให้บริการ การเรียนการสอน แบบ E-learning จำนวน 12 เครื่อง และมี WiFi ที่จะให้เชื่อมต่อได้ทั่วทุกจุด

อาจารย์เจ้าของวิชาโปรดแจ้งล่วงหน้าประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเตรียมการ busakorn.t@chula.ac.th

นิสิตใช้เครื่องได้ครั้งละ 1 ชม.

บริการ MS.Office 2010, 2017

Electronic Resources :
มี CD DVD และสื่อต่างๆ ที่มีไว้บริการ เพื่อการเรียน การสอน ใช้ประกอบหลักสูตรจัดการตามข้อเสนอแนะ ตรงความต้องการของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างๆ มีทั้ง ด้านประวัติศาสตร์ ละคร การแสดง ภาพยนตร์ สารคดี ภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณคดีมีชื่อเสียง ภาพยนตร์ ยอดนิยม ที่มีบทพากษ์เป็นภาษาต่างๆ ที่มีสอนในคณะ

ขั้นตอนการขอใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. เซ็นชื่อลงในสมุดขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์

2. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อ

– สื่อ CD/DVD ลงชื่อในสมุดและแลกบัตรนิสิต

– นิสิตสามารถยืมสื่อโสตทัศนศึกษาได้เป็นบางสื่อ และสามารถใช้บริการภายในห้องได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ได้เตรียมไว้ให้แล้ว เช่น ส่วนของการดู วีดีทัศน์ ดีวีดี ทั้งนี้สามารถดูได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อีกทั้งยังมีห้องมินิโฮมเธียเตอร์ขนาด 46 นิ้ว

– ในส่วนของการยืมออกให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนส่งเจ้าหน้าที่และเจ้า หน้าที่จะนำสำเนามาทำการยืมต่อไป พร้อมสำเนาให้เจ้าหน้าที่แล้วนำสื่อและสำเนาลงมายืมต่อกับเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ นิสิตสามารถยืมสื่อออกได้ไม่เกิน 2 แผ่น กำหนดคืน 3 วันนับรวมวันยืม ถ้าหากเกินกำหนดจะถูกปรับวันละ 30 บาท ต่อแผ่น

– ในส่วนของการคืนสื่อนิสิตสามารถคืนได้ที่บรรณารักษ์ชั้น 2 และเสียค่าปรับในกรณีที่เกินกำหนดระยะเวลา

3. สามารถค้นหาสื่อโสตทัศนศึกษาได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น หรือ ถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องสื่อโสตทัศนศึกษาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกเรื่อง

4. เมื่อนิสิตใช้สื่อเสร็จแล้วไม่ต้องเก็บขึ้นชั้น ให้นำไปคืนเจ้าหน้าที่

5. นิสิตสามารถแนะนำสื่อโสตทัศนศึกษาใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหมวดวิชานั้น ๆ กับเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดหาจัดซื้อแล้วนำมาให้บริการในห้องสื่อโสตทัศนศึกษา ต่อไป